Statut Stowarzyszenia NKSz "妃ia造" Police


Rozdzia I

Przepisy og鏊ne


1

1. Tworzy si stowarzyszenie o nazwie "Nauczycielski Klub Szachowy 危IAΧ", zwane w dalszej cz窷ci statutu "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz康nym zrzeszeniem, kt鏎e ma na celu propagowanie i wspieranie dzia豉 popularyzuj帷ych gr w szachy w鈔鏚 mieszka鎍闚 Polic i wojew鏚ztwa zachodniopomorskiego, szkolenie dzieci i m這dzie篡 oraz zdobywanie przez szachist闚 z tego regionu kategorii szachowych i klas mistrzowskich.
3. Stowarzyszenie z chwil zarejestrowania posiada osobowo嗆 prawn.

2

1. Siedzib Stowarzyszenia i jego w豉dz jest miejscowo嗆 Police.
2. Stowarzyszenie dzia豉 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg鏊no軼i na terenie miasta Police i wojew鏚ztwa zachodniopomorskiego.

3

1. Stowarzyszenie mo瞠 by cz這nkiem krajowych i mi璠zynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach dzia豉nia zgodnie z obowi您uj帷ym porz康kiem prawnym.
2. Stowarzyszenie realizuj帷 swoje cele mo瞠 wsp馧pracowa z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

4

Stowarzyszenie nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej i opiera swoj dzia豉lno嗆 na spo貫cznej pracy cz這nk闚; do prowadzenia swych spraw mo瞠 zatrudnia pracownik闚.

5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


Rozdzia II

Cele Stowarzyszenia i sposoby dzia豉nia


6

Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja, popularyzacja i upowszechnianie idei sportu szachowego w鈔鏚 mieszka鎍闚 Polic i wojew鏚ztwa zachodniopomorskiego ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem dzieci i m這dzie篡 oraz nauczycieli,
b. edukacja szachowa,
c. wsp馧udzia w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw maj帷ych podobne cele statutowe,
d. rozw鎩 i promocja szach闚 polickich,
e. integracja polickiego 鈔odowiska szachowego.

7

1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. organizowanie turniej闚 i imprez szachowych oraz innych zawod闚 sportowych,
b. prowadzenie szkole szachowych,
c. wspieranie organizacyjne merytoryczne i finansowe szachist闚,
d. wsp馧dzia豉nie z w豉dzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
e. wsp馧praca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
f. pozyskiwanie 鈔odk闚 finansowych i rzeczowych oraz us逝g od innych podmiot闚 mog帷ych wspom鏂 dzia豉lno嗆 Stowarzyszenia.
2. Dzia豉lno嗆 statutow Stowarzyszenie prowadzi nieodp豉tnie.


Rozdzia III

Cz這nkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi您ki


8

Cz這nkami Stowarzyszenia mog by obywatele polscy i zagraniczni, zamieszkali w kraju jaki i za granic, kt鏎zy popieraj cele Stowarzyszenia oraz deklaruj i daj r瘯ojmi czynnego uczestnictwa w realizacji tych cel闚. Cz這nkiem wspieraj帷ym mog by tak瞠 krajowe osoby prawne.

9

Cz這nkowie Stowarzyszenia dziel si na:
a. cz這nk闚 zwyczajnych,
b. cz這nk闚 wspieraj帷ych,
c. cz這nk闚 honorowych.

10

1. Cz這nkiem zwyczajnym mo瞠 by osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Do Stowarzyszenia mog nale瞠 i korzysta z czynnego i biernego prawa mog ma這letni w wieku od 16 do 18 lat, kt鏎zy maj ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, z tym 瞠 w sk豉dzie Zarz康u Stowarzyszenia wi瘯szo嗆 musz stanowi osoby o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych.
3. Ma這letni poni瞠j 16 lat mog, za zgod przedstawicieli ustawowych, nale瞠 do Stowarzyszenia bez prawa udzia逝 w g這sowaniu na Walnym Zebraniach Cz這nk闚 oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do w豉dz Stowarzyszenia.

11

1. Cz這nkiem wspieraj帷ym mog by zar闚no osoby fizyczne jaki prawne, kt鏎e popieraj cele Stowarzyszenia, wyra瘸j zainteresowanie dzia豉lno軼i Stowarzyszenia i zadeklarowa造 na jego rzecz pomoc finansow, rzeczow lub organizacyjn.
2. Osoby prawne bior udzia w pracach Stowarzyszenia przez swoich przedstawicieli.

12

Cz這nkiem honorowym mo瞠 by osoba szczeg鏊nie zas逝穎na dla dzia豉lno軼i Stowarzyszenia lub szach闚 polickich.

13

1. Cz這nk闚 zwyczajnych i wspieraj帷ych przyjmuje w drodze uchwa造 Zarz康, na podstawie pisemnej deklaracji z這穎nej przez zainteresowan osob.
2. Cz這nkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Cz這nk闚 w drodze uchwa造.

14

1. Cz這nek zwyczajny posiada:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do w豉dz Stowarzyszenia,
b. prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
c. prawo zg豉szania wniosk闚 i zapyta do w豉dz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotycz帷ych Stowarzyszenia. 2. Cz這nek zwyczajny obowi您any jest do:
a. przestrzegania postanowie Statutu, Regulamin闚 i innych uchwa w豉dz Stowarzyszenia,
b. dbania o dobre imi Stowarzyszenia i popularyzacji jego cel闚,
c. regularnego p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich.

15

1. Cz這nek wspieraj帷y ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, z g這sem doradczym tak瞠 w Walnym Zebraniu Cz這nk闚.
2. Cz這nek wspieraj帷y ma obowi您ki okre郵one w 14 ust. 2 lit. a. i b. W pracach Stowarzyszenia cz這nek wspieraj帷y uczestniczy wed逝g w豉snego uznania i w ramach w豉snych mo磧iwo軼i.

16

1. Cz這nkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynale積o軼i do Stowarzyszenia, zg這szonej na pi鄉ie Zarz康owi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi您a odno郾ie Stowarzyszenia,
b. 鄉ierci cz這nka lub utraty przez niego praw obywatelskich,
c. skre郵enia z listy cz這nk闚 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op豉t sk豉dek cz這nkowskich lub innych zobowi您a, przez 2 (dwa) pe軟e okresy sk豉dkowe,
d. wykluczenia uchwa陰 Walnego Zebrania Cz這nk闚 z powodu nieprzestrzegania postanowie statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz Stowarzyszenia lub dzia豉nia na szkod Stowarzyszenia,
e. utraty osobowo軼i prawnej przez cz這nka wspieraj帷ego lub wstrzymania przez niego zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
2. W przypadku okre郵onym w ust. 1 pkt c), d) i e) orzeka Zarz康 podaj帷 przyczyny skre郵enia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skre郵ona ma prawo wniesienia odwo豉nia do Walnego Zebrania Cz這nk闚 z這穎ne na r璚e Zarz康u w terminie 7 dni od daty dor璚zenia stosownej uchwa造. Odwo豉nie zostanie rozpatrzone na najbli窺zym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
4. Do os鏏, kt鏎ym odm闚iono prawa cz這nkostwa stosuje si odpowiednio zasady okre郵one w ust. 3.


Rozdzia IV

W豉dze Stowarzyszenia


17

W豉dzami Stowarzyszenia s:
1. Walne Zebranie Cz這nk闚,
2. Zarz康,
3. Komisja Rewizyjna.

18

1. Walne Zebranie Cz這nk闚 jest najwy窺z w豉dz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Cz這nk闚 zwo逝je Zarz康 poprzez zawiadomienie wszystkich cz這nk闚 Stowarzyszenia, wys豉ne z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Walne Zebranie Cz這nk闚 mo瞠 by zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Cz這nk闚 winno by zwo造wane przez Zarz康 co najmniej raz na 12 miesi璚y.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz這nk闚 mo瞠 by zwo造wane:
a. z w豉snej inicjatywy Zarz康u,
b. na 膨danie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 40% og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia,
d. na wniosek cz這nka okre郵onego w 16 ust. 3 Statutu - w celu rozpatrzenia odwo豉nia, o kt鏎ym mowa w 16 ust. 3 Statutu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz這nk闚 powinno by zwo豉ne nie p騧niej ni w terminie dw鏂h miesi璚y od daty zg這szenia wniosku. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz這nk闚 s sprawy wskazane we wniosku.

19

Do wy陰cznej kompetencji Walnego Zebrania Cz這nk闚 nale篡:
a. uchwalanie programu dzia豉nia Stowarzyszenia,
b. udzielanie absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi,
c. wyb鏎 cz這nk闚 Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
d. uchwalanie zmian statutu,
e. rozpatrywanie skarg cz這nk闚 Stowarzyszenia na dzia豉lno嗆 Zarz康u,
f. rozpatrywanie odwo豉, o kt鏎ych mowa w 16 ust. 3 Statutu,
g. uchwalanie wysoko軼i i sposobu pobierania sk豉dek cz這nkowskich,
h. rozpatrywanie wniosk闚 Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarz康owi po up造wie kadencji,
i. zezwalanie Zarz康owi na nabycie lub zbycie nieruchomo軼i.

20

1. Prawo obecno軼i na Walnym Zebraniu Cz這nk闚 ma ka盥y cz這nek Stowarzyszenia.
2. Prawo g這su w Walnym Zebraniu Cz這nk闚 maj wszyscy obecni cz這nkowie zwyczajni.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwa podj皻ych zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej jednej trzeciej og鏊nej liczby cz這nk闚 uprawnionych do g這sowania, chyba 瞠 Statut lub ustawa przewiduj inaczej.
4. Wszelkie uchwa造 dotycz帷e spraw personalnych, w szczeg鏊no軼i w przedmiocie powo豉nia i odwo豉nia cz這nk闚 Zarz康u i Komisji Rewizyjnej podejmuje si w g這sowaniu tajnym. Postanowienie niniejsze nie dotyczy uchwa o udzieleniu pe軟omocnictwa.

21

1. Zarz康 Stowarzyszenia jest w豉dz wykonawcz Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewn徠rz i prowadzi jego sprawy bie膨ce.
2. Zarz康 sk豉da si z 3, 4 albo 5 cz這nk闚. Ilo嗆 cz這nk闚 Zarz康u okre郵a ka盥orazowo Walne Zgromadzenie Cz這nk闚.
3. Cz這nkiem Zarz康u mo瞠 by tylko cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia.
4. Ka盥y cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo zg豉szania kandydat闚 na Prezesa i cz這nk闚 Zarz康u.
5. Zarz康 powo造wany jest na Walnym Zebraniu Cz這nk闚 w obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia uprawnionych do g這sowania. Walne Zebranie Cz這nk闚 najpierw wybiera Prezesa Zarz康u, a nast瘼nie cz這nk闚 Zarz康u g這suj帷 nad ka盥ym oddzielnie.
6. Wszyscy cz這nkowie Zarz康u wybierani s bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚.
7. Kadencja Zarz康u trwa pi耩 lat.
8. Ka盥y cz這nek Zarz康u mo瞠 zosta odwo豉ny przed up造wem kadencji z powodu:
a. d逝gotrwa貫go niewywi您ywania si z powierzonych obowi您k闚 i braku aktywnego udzia逝 w pracach Zarz康u,
b. prowadzenia dzia豉lno軼i sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
Odwo豉nie cz這nka Zarz康u nast瘼uje w trybie uchwa造 Walnego Zebrania Cz這nk闚 i wymaga powo豉nia nowego cz這nka Zarz康u w miejsce odwo豉nego. Ust瘼y 5 i 6 niniejszego paragrafu stosuje si odpowiednio.
9. W przypadku:
a. z這瞠nia rezygnacji z funkcji cz這nka Zarz康u,
b. d逝gotrwa貫j choroby uniemo磧iwiaj帷ej sprawowanie funkcji cz這nka Zarz康u,
c. 鄉ierci cz這nka Zarz康u,
d. utraty cz這nkostwa zwyczajnego,
Zarz康 powierzy sprawowanie obowi您k闚 takiego cz這nka innemu posiadaj帷emu pe軟e prawa cz這nkowi Stowarzyszenia. W powy窺zy spos鏏 dokooptowany cz這nek nie ma prawa sk豉dania o鈍iadcze w imieniu Stowarzyszenia wa積e s natomiast uchwa造 podj皻e przez Zarz康 przy udziale dokooptowanego cz這nka. Najbli窺ze Walne Zebranie Cz這nk闚 zatwierdza decyzj Zarz康u lub wybiera nowego cz這nka Zarz康u. Dokooptowany cz這nek Zarz康u po zatwierdzeniu jego wyboru przez Walne Zebranie Cz這nk闚 staje si pe軟oprawnym cz這nkiem Zarz康u Stowarzyszenia.
10. Liczba dokooptowanych cz這nk闚 Zarz康u nie mo瞠 przewy窺za 1/3 sk豉du pochodz帷ego z wyboru. W razie zmniejszenia si liczby cz這nk闚 pochodz帷ych z wyboru powy瞠j 1/3 sk豉du, przyprowadza si niezw這cznie wybory uzupe軟iaj帷e.

22

Do kompetencji Zarz康u Stowarzyszenia nale篡:
a. kierowanie ca這kszta速em dzia豉lno軼i Stowarzyszenia zgodnie z uchwa豉mi Walnego Zebrania Cz這nk闚,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn徠rz i zaci庵anie zobowi您a maj徠kowych w spos鏏 okre郵ony w 23 ust. 2,
c. sk豉danie Walnemu Zebraniu Cz這nk闚 sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i,
d. ustalanie szczeg馧owych plan闚 dzia豉lno軼i Stowarzyszenia i projektu jego bud瞠tu,
e. zarz康zanie maj徠kiem Stowarzyszenia,
f. przyjmowanie zapis闚 i darowizn,
g. tworzenie wewn皻rznej struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i opracowywanie regulamin闚 wewn皻rznych,
h. przyjmowanie nowych cz這nk闚 Stowarzyszenia oraz ich skre郵anie,
i. pobieranie sk豉dek cz這nkowskich,
j. inne sprawy przewidziane w niniejszym statucie.

23

1. Zarz康 podejmuje swoje uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy cz這nk闚 Zarz康u. W razie r闚nej ilo軼i g這s闚, g這s decyduj帷y nale篡 do Prezesa Zarz康u.
2. Do sk豉dania o鈍iadcze i podpisywania w imieniu Stowarzyszeniu oraz zaci庵ania zobowi您a maj徠kowych uprawniony jest Prezes Zarz康u jednoosobowo.
Zarz康 dzia豉 w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.

24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewn皻rznej Stowarzyszenia.
2. W sk豉d Komisji wchodzi trzech cz這nk闚 wybranych przez Walne Zebranie Cz這nk闚 bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia uprawnionych do g這sowania.
3. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej nie mog by jednocze郾ie cz這nkami Zarz康u ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewie雟twa, powinowactwa lub podleg這軼i z tytu逝 zatrudnienia. Cz這nkami Komisji Rewizyjnej nie mog osoby skazane za przest瘼stwo z winy umy郵nej.
4. Cz這nkowie Komisji wybieraj ze swego grona Przewodnicz帷ego.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
a. przeprowadzanie kontroli dzia豉lno軼i Zarz康u Stowarzyszenia oraz ocena jej zgodno軼i ze Statutem, Regulaminami i uchwa豉mi Walnego Zebrania Cz這nk闚,
b. przedstawianie sprawozda i wniosk闚 pokontrolnych Walnemu Zebraniu Cz這nk闚,
c. sk豉danie wniosk闚 w przedmiocie absolutorium dla Zarz康u Stowarzyszenia,
d. zwo豉nie Walnego Zebrania Cz這nk闚 w razie niezwo豉nia go przez Zarz康 w terminie ustalonym Statutem.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy cz這nk闚 Komisji. W razie r闚nej ilo軼i g這s闚, g這s decyduj帷y nale篡 do Przewodnicz帷ego Komisji.
7. Komisja Rewizyjna dzia豉 w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
8. Postanowienia 21 ust. 3, 4, 7, 8, 9 i 10 stosuje si odpowiednio.

Rozdzia V

Maj徠ek Stowarzyszenia


25

1. Maj徠ek Stowarzyszenia tworz:
a. ruchomo軼i i nieruchomo軼i b璠帷e w豉sno軼i Stowarzyszenia,
b. inne prawa maj徠kowe,
c. 鈔odki pieni篹ne.
2. Maj徠ek Stowarzyszenia s逝篡 wy陰cznie do realizacji cel闚 statutowych stowarzyszenia.
3. Maj徠ek Stowarzyszenia powstaje z nast瘼uj帷ych 廝鏚e:
a. sk豉dek cz這nkowskich,
b. dotacji, subwencji,
c. darowizn, spadk闚 i zapis闚,
d. dochodu z maj徠ku Stowarzyszenia,
e. ofiarno軼i publicznej.
4. Sk豉dki cz這nkowskie powinny by wp豉cane do ko鎍a ka盥ego p馧rocza kalendarzowego. Nowo przyj璚i cz這nkowie wp豉caj sk豉dki, wg zasad okre郵onych przez Zarz康, w ci庵u 2 (dw鏂h) tygodni od otrzymania powiadomienia o przyj璚iu na cz這nka Stowarzyszenia.
5. Wysoko嗆 sk豉dek i spos鏏 ich pobierania ustala Walne Zebranie Cz這nk闚 w drodze uchwa造 podj皻ej bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy og鏊nej liczby cz這nk闚 Stowarzyszenia uprawnionych do g這sowania.
6. Do czasu uchwalenia przez Walne Zebranie Cz這nk闚 nowych wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich, sk豉dki te wynosz 10 z (dziesi耩 z這tych) za p馧rocze.
7. Sk豉dki cz這nkowskie nie mog by podwy窺zane cz窷ciej ni co 1 rok. Sk豉dki cz這nkowskie nie mnog by podwy窺zane o wi璚ej ni 100% ich dotychczasowej wysoko軼i.
8. Walne Zebranie Cz這nk闚 mo瞠 zwolni z ca這軼i lub cz窷ci sk豉dek cz這nkowskich niekt鏎ych cz這nk闚 ze wzgl璠u na ich wk豉d w dzia豉lno嗆 oraz zas逝gi dla Stowarzyszenia. Zwolnienie z obowi您ku uiszczania sk豉dek cz這nkowskich nast瘼uje w drodze uchwa造 Walnego Zebrania Cz這nk闚 podj皻ej wi瘯szo軼i 4/5 g這s闚 w obecno軼i co najmniej 2/3 uprawnionych do g這sowania.

Rozdzia VI

Przepisy ko鎍owe


26

1. Zmiana Statutu nast瘼uje w drodze uchwa造 Walnego Zebrania Cz這nk闚 podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 w obecno軼i co najmniej 70% uprawnionych do g這sowania.
2. Projekt zmian w Statucie ma prawo zg這si Zarz康 Stowarzyszenia lub co najmniej pi璚iu cz這nk闚 zwyk造ch na r璚e Zarz康u co najmniej na 7 dni przed rozpocz璚iem Walnego Zebrania Cz這nk闚.

27

1. Rozwi您anie Stowarzyszenia mo瞠 nast徙i w drodze uchwa造 Walnego Zebrania Stowarzyszenia podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 w obecno軼i co najmniej 4/5 uprawnionych do g這sowania.
2. Podejmuj帷 uchwa喚 o rozwi您aniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz這nk闚 okre郵a przeznaczenie maj徠ku Stowarzyszenia.


cheap canada goosePrada replica store authentic official bags crossbody hermes birkin 35cm epsom leather bag silver red 751 prada borse replica Italia Store cheap online 2015 heels sneakers christian louboutin Outlet cheap heels men christian louboutin online 2015 Christian louboutin heels wedding authentic wholesale store outlet yves saint laurent bags store Cheap online price bags birkin hermes celine replica luggage chloe outlet Bags handbags replica outlet soldes yves saint laurent yves saint laurent outlet Celine Mini Luggage Tote replica cheap chloe bags uk sale shop online Wholesale bags lindy hermes Outlet replica yves saint laurent women clutch fake Bags belt replica sale authentic price yves saint laurent